ظروف سازان نگین خزر تولید کننده انواع ظرف فلزی و حلبی مناسب جهت نگهداری خیارشور، پنیر، روغن نباتی و سایر مواد غذایی

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻇﺮوف ﺳﺎزان ﻧﮕﯿﻦ ﺧﺰر ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ظرف فلزی (حلبی) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

موارد کاربرد ظروف فلزی (حلبی)

ﻇﺮوف فلزی (حلبی) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ، رﻧﮓ، ﺧﯿﺎر ﺷﻮر، ﭘﻨﯿﺮ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن در درون ظرف فلزی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ظروف ﺑﺎ ورق ﻫﺎی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ و آﻟﯿﺎژ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل : ﺣﻠﺐ ﻫﺎی روﻏن ﻧﺒﺎﺗﯽ از ورق ﻗﻠﻊ اﻧﺪود ﺷﺪه ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺘﻬﺎی ﺑﺪﻧﻪ ۰,۲۸ و ﺳﺮ و ﮐﻒ ۰,۳۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده می شود. ورﻗﻬﺎی ﻗﻠﻊ اﻧﺪود ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮐﺴﯿﺪه ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم هستند و زﻧﮓ ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ.

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻇﺮوف ﺳﺎزان نگین خزر در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۱۵۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﯿﻠﻪ ﻧﻮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻠﻮﮔﺎه اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .

کارخانه ظروف سازان نگین خزر باعث ایجاد اشتغال برای ۴۴ نفر به طور مستقیم و بیش از ۷۰۰ نفر به طور غیر مستقیم شده است.

دو سوله سرپوشیده به متراژ هر کدام ۲۰۰۰ متر مربع وجود دارد. در سوله اول حلب ورق تولید می شود. از سوله دوم جهت تخلیه ورق خام و بارگیری حلب تولید شده استفاده می گردد.

۱۱۰۰۰ مترمربع برای محوطه تردد تریلرهای حمل ورق ) بارگیری و تخلیه (بکار گرفته شده است و حدود یک سوم از این فضا برای ایجاد فضای سبز جهت حفظ محیط زیست (کاشت درخت، گل و گیاه) در نظر گرفته شده است.

مراحل تولید ظرف فلزی یا حلبی در کارخانه ظروف سازان نگین خزر:

ابتدا ورق بعد از خرید، جهت رنگ آمیزی ) نام برند و درج اطلاعات لازم محصول و غیره ( به شرکتهای دارای دستگاههای کوره و رنگ ارسال و سپس به شرکت حمل می گردد.

 
خط تولید این کارخانه شامل دو خط مجزا از هم است که در ادامه به بیان آن می پردازیم :

۱– خط قطعه سازی :

بعد از تخلیه ، ورقها که حدوداً هر ۷۰۰ ورق بر روی یک پالت چوبی قرار گرفته است به واحد قطعه سازی انتقال و کار آغاز می شود.

در مرحله اول ورقها به اندازه های تعیین شده ) بدنه و سر و کف (توسط قیچی دوبل که کاملا بصورت اتومات عمل می کند برش خورده و برای برشهای بعدی به دستگاه پرس اتومات انتقال داده می شود. یکسری از این ورقهای برش خورده، برای کف قوطی و الباقی برای سر استفاده می گردد.

سپس چسب آب بندی ریخته می شود و ورقهای کف جهت سفت شدن مواد آب بندی، به کوره انتقال می یابند. در این مرحله دستگاه چسب زن و کوره برقی به صورت تمام اتومات کار را انجام می دهند. سپس ورقه های بدنه به واحد مونتاژ منتقل می شوند.

درب قوطی توسط دو دستگاه پرس تولید می شود. در این مرحله نیز سر حلب که شامل سوراخ درب است، به واحد مونتاژ ارسال می گردد.

۲- واحد مونتاژ :

این مرحله شامل دستگاه جوش ساخت کشور سوئیس، چهارگوش کن، خط انداز و فلنج می باشد.

ورق برای داشتن مقاومت لازم به صورت چهارگوش در می آید و سپس توسط فلنج لبه های سر و کف به اندازه لازم به بیرون خم می گردد.

بعد از این مرحله ، توسط دو دستگاه کاملا اتوماتیک مجزا و ساخت شرکت لانیکو آلمان ، سر و کف حلب به بدنه دوخته می شوند .
 

تصاویر محصولات

مشخصات محصولات

محصولات ﻇﺮوف ﺳﺎزان ﻧﮕﯿﻦ ﺧﺰر ،ظروف فلزی (ﺣﻠﺒﯽ) است.

اﯾﻦ ﻇﺮوف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ، رﻧﮓ، ﺧﯿﺎر ﺷﻮر، ﭘﻨﯿﺮ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن در درون ظرف فلزی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺑﺎ ورق ﻫﺎی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ و آﻟﯿﺎژ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

گواهینامه ها و لوح های تقدیر

کاتالوگ ها و سایر اطلاعات مفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *