جناب آقای میثم شکرچیان (سرپرست محترم شرکت پتروپارس)

سرپرستمحترمشرکت پتروپارس
جناب آقای
میثم شکرچیان
باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً،بدینوسیلهانتصابشایستهحضرتعالیرابهعنوانسرپرستمحترمشرکت پتروپارس،تبریکوتهنیتعرضنمودهوازخداوندباریتعالیتوفیقاتروزافزونتانراآرزومندیم.رجاءواثقداریمکهدراینعرصه جدیدنیزهمچونعرصههایدیگرخدمتگزاریبهنظاممقدسجمهوریاسلامیایرانکماکانموفق،مؤیدو
پیروزباشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *