جناب آقای سعید غضنفری (جناب آقایسعید غضنفری)

مدیریتمحترمکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات مردمی مجلس
جناب آقای
سعید غضنفری
باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً،بدینوسیلهانتصابشایستهحضرتعالیرابهعنوانمدیریتمحترمکل بازرسی، ارزیابی
عملکرد و رسیدگی به شکایات مردمی مجلسشورای اسلامی،تبریکوتهنیتعرضنمودهوازخداوند
باریتعالیتوفیقاتروزافزونتانراآرزومندیم.رجاءواثقداریمکهدراینعرصهجدیدنیزهمچونعرصههای
دیگرخدمتگزاریبهنظاممقدسجمهوریاسلامیایرانکماکانموفق،مؤیدوپیروزباشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *