جناب آقای دکتر اعترافی (مدیریت محترم کارخانه سیمان شمال)

مدیریتمحترمکارخانهسیمان شمال
جناب آقای
دکتر اعترافی
باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً،بدینوسیلهانتصابشایستهحضرتعالیرابه
عنوانمدیریتمحترم کارخانه سیمان شمال،
تبریکوتهنیتعرضنمودهوازخداوندباریتعالیتوفیقاتروزافزونتانراآرزومندیم.رجاءواثقداریمکهدر
اینعرصهجدیدنیزهمچونعرصههایدیگرخدمتگزاریبهنظاممقدسجمهوریاسلامیایرانکماکانموفق،
مؤیدوپیروزباشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *