مدیریتمحترمعامل شرکت پارس خودرو
جناب آقای
سیدمحمدحسین ادیانی
باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً،بدینوسیلهانتصابشایستهحضرتعالیرابهعنوانمدیریتمحترمعامل شرکت پارس
خودرو،تبریکوتهنیتعرضنمودهوازخداوندباریتعالیتوفیقاتروزافزونتانراآرزومندیم.رجاءواثق
داریمکهدراینعرصهجدیدنیزهمچونعرصههایدیگرخدمتگزاریبهنظاممقدسجمهوریاسلامیایران
کماکانموفق،مؤیدوپیروزباشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *