جناب آقایدکتر آقابیگی (مدیریتمحترمعاملشرکتسیمان هرمزگان )

مدیریتمحترمعاملشرکتسیمان هرمزگان
جناب آقای
دکتر آقابیگی
باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً،بدینوسیلهانتصابشایستهحضرتعالیرابهعنوانمدیریتمحترمعاملشرکتسیمان
هرمزگان،تبریکوتهنیتعرضنمودهوازخداوندباریتعالیتوفیقاتروزافزونتانراآرزومندیم.رجاءواثق
داریمکهدراینعرصهجدیدنیزهمچونعرصههایدیگرخدمتگزاریبهنظاممقدسجمهوریاسلامیایران
کماکانموفق،مؤیدوپیروزباشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *