جناب آقایدکترسیدصولت مرتضوی (جناب آقایدکترسیدصولت مرتضوی)

وزیرمحترمتعاون، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای
دکترسیدصولت مرتضوی
باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً،بدینوسیلهانتصابشایستهحضرتعالی، با کسبقاطعیتآرای نمایندگان محترم مجلس،رابه
عنوانوزیرمحترمتعاون، کار و رفاه اجتماعی،تبریکوتهنیتعرضنمودهوازخداوندباریتعالی
توفیقاتروزافزونتانراآرزومندیم.رجاءواثقداریمکهدراینعرصهجدیدنیزهمچونعرصههایدیگر
خدمتگزاریبهنظاممقدسجمهوریاسلامیایرانکماکانموفق،مؤیدوپیروزباشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *