روز جهانی محیط زیست گرامی باد

روز جهانی محیط زیست برای افزایش آگاهی مردم در جهت نگهداری محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه های زیست جانوری نامگذاری شده است. روز محیط زیست روزی که به پاس مهربانی های زمین و آسمان نام مزین شده است تا شاید برخی از خواب غفلت […]