حضور مدیرعامل مجمع خیرین صنعتگران مقتدر و هیئت همراه

مجمع

حضور مدیرعامل مجمع خیرین صنعتگران مقتدر و هیئت همراه جهت پیگیری مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی – ارائه خدمت روز تعطیل نمی شناسد. ( آیا می دانید در ۱۲ ماه گذشته با پیگیری های صورت گرفته از سوی مجمع خیرین صنعتگران مقتدر، حدود ۱۲۰۰ مشکل واحدهای صنعتی رفع شده است؟ )