گرامی داشت روز پژوهش

روز پژوهش گرامی باد پژوهشگران با استفاده از دانش، تحقیق، جستجو و مطالعه، همواره راه‌های جدیدی را کشف می‌کنند و نظریه‌ها و نتایج مهمی را باعث می‌شوند که هر کدام از آن‌ها می‌تواند قدمی مهم در ارتقا سطح علمی کشور داشته باشد. پژوهش می‌تواند منبع درآمد باشد، سرمایه‌ای که برای انجام آن در نظر گرفته […]