روز جهانی فلسفه

فلسفه یک رشته الهام بخش است که با بیدار کردن ذهن برای تفکر کردن باعث تحول جوامع می‌شود. فلسفه یک تمرین روزمره است که با کشف انواع جریان های فکری در جهان به تعامل بین فرهنگ ها و ساختن جامعه ای مداراتر و محترمانه تر کمک میکند. انسان به عنوان، تنها موجود متفکر با قوه […]