روز فرهنگ عمومی

روز فرهنگ عمومی فرهنگ تعیین کننده نحوه طرز فکر و احساس اعضای یک جامعه است. فرهنگ راهنمای فعالیت های انسان ها و توضیحی در مورد جهان بینی و درک آن ها از جهان است. به طور اختصاصی تر فرهنگ عمومی به معنای فرهنگ غالب و گسترده ای است که در بین عموم افراد یک جامعه […]