ریاست مجمع خیرین صنعتگران مقتدر استان خراسان شمالی

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای مهندس محسن لک به سمت (ریاست مجمع خیرین صنعتگران مقتدر استان خراسان شمالی) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و […]

ریاست مجمع خیرین صنعتگران مقتدر استان یزد

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای دکتر علی رضا رضایی به سمت (ریاست مجمع خیرین صنعتگران مقتدر استان یزد) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و […]

ریاست مجمع خیرین صنعتگران مقتدر استان مازندران

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای دکتر فرجی به سمت (ریاست مجمع خیرین صنعتگران مقتدر استان مازندران) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و بزرگ و […]

ریاست مجمع خیرین صنعتگران مقتدر استان آذربایجان شرقی

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای مهندس سید علی اکبر اصل خادمی به سمت (ریاست مجمع خیرین صنعتگران مقتدر استان آذربایجان شرقی) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت […]

ریاست مجمع خیرین صنعتگران مقتدر استان گیلان

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای مهندس ادیب محمدیان به سمت (ریاست مجمع خیرین صنعتگران مقتدر استان گیلان) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و […]

ریاست مجمع خیرین صنعتگران مقتدر استان هرمزگان

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای مهندس منصور نجفی به سمت (ریاست مجمع خیرین صنعتگران مقتدر استان هرمزگان) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و بزرگ […]

ریاست مجمع خیرین صنعتگران مقتدر استان فارس

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای مهندس حبیب الله شریفی به سمت (ریاست مجمع خیرین صنعتگران مقتدر استان فارس) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و […]