ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران منطقه آزاد قشم

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای ابراهیم عبدی به سمت (ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران منطقه آزاد قشم ) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و بزرگ و پیشران […]