ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان کهگیلویه و بویراحمد

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای احسان یاوری به سمت (ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان کهگیلویه و بویراحمد) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و بزرگ و پیشران […]

ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان کرمان

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای محمد حسین میرزائی به سمت (ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان کرمان) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و بزرگ و پیشران تولیدی […]

ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان کرمانشاه

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای مهندس شهریار گراوندی به سمت (ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان کرمانشاه) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و بزرگ و پیشران تولیدی […]