ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان خراسان رضوی

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای مجتبی هادیان به سمت (ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان خراسان رضوی) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و بزرگ و پیشران تولیدی […]

ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان خراسان جنوبی

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای شهرام خسروانی به سمت (ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان خراسان جنوبی) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و بزرگ و پیشران تولیدی و […]