ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان اصفهان

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای بهزاد کرمی به سمت (ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان اصفهان) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و بزرگ و پیشران تولیدی […]

ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان البرز

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای کامبیز قلی زاده سلطانی به سمت (ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان البرز) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و بزرگ و […]

ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان ایلام

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای مهندس سعید کریمی نژاد به سمت (ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان ایلام) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و بزرگ و پیشران […]

ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان اردبیل

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای دکتر رامین صادقی به سمت (ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان اردبیل) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و بزرگ و پیشران تولیدی […]