ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان آذربایجان غربی

نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم جناب آقای دکتر امیر شهسوار جلاوت به سمت (ریاست شعبه مجمع خیرین صنعتگران استان آذربایجان غربی) منصوب می شود. پیگیری و اهتمام ورزیدن به حل مشکلات، موانع و معضلات واحدهای صنعتی و چرخه تولید و نظارت بر روند پیشرفت طرح های کوچک و […]