روز مادر گرامی باد

یکی از افتخارات و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هویت‌بخشی به زن و مادر است که توانسته‌اند با اتکا به نفس و توانمندی‌های خود در عرصه‌های مختلف بدرخشند. هیچ دوره‌ای مانند امروز زنان محقق و دانشمند و متخصص در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فنی و مهندسی نداشته‌ایم. نقش سازنده زنان ایرانی در عرصه‌های توسعه کشور […]