خودکفایی محصولات اساسی در گرو فراهم شدن الزامات و زیرساخت‌های لازم

محصولات

خودکفایی و ارتقای امنیت غذایی در جهت کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه فراهم شود.براساس سند امنیت غذایی  دانش بنیان و دستور رئیس جمهوری باید در ۱۴ محصول اساسی هم چون میوه ها، کشور به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی و در ۵ محصول به ۱۰۰ درصد برسد. در اسناد بالادستی بویژه سیاست های […]