مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، “جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای” به عنوان مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲ انتخاب گردید.

مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، “جناب آقای دکتر پسندیده” به عنوان مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲ انتخاب گردید.

مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، “جناب آقای دکتر جمادی” به عنوان مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲ انتخاب گردید.

مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، “جناب آقای دکتر محمدی” به عنوان مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲ انتخاب گردید.

مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، “جناب آقای دکتر محمدرضا صارمی” به عنوان مدیر برتر بهمن ماه سال ۱۴۰۲ انتخاب گردید.

مدیر برتر دی ماه سال ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، مدیریت محترم عامل شرکت سیمان هگمتان، “جناب آقای مهندس فیروزجایی” به عنوان مدیر برتر دی ماه سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید.

مدیر برتر آذرماه سال ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، مدیریت محترم عامل مجتمع پتروشیمی کیان، “جناب آقای دکتر غلام پور” به عنوان مدیر برتر آذر ماه سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید.

مدیر برتر مهر ماه سال ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، مدیریت محترم عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، “جناب آقای مهندس نوشادی” به عنوان مدیر برتر مهر ماه سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید.

مدیر برتر شهریور ماه سال ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، مدیریت محترم عامل شرکت سیمان تهران، “جناب آقای مهندس حسینی” به عنوان مدیر برتر شهریورماه سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید.

مدیر برتر مرداد ماه سال ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، مدیریت محترم عامل مجموعه سیمان خاکستری نی ریز، “جناب آقای مهندس شریفی” به عنوان مدیر برتر مردادماه سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید.