ستاد اجرایی صنعتگران ايران با توجه به اهمیت صنعت، معدن و تجارت کشور «مجمع خیرین صنعتگران مقتدر» را تشکیل داده است. که هدف و رسالت آن بررسی وضعیت کنونی صنعت، آسیب شناسی صنعت، ارائه راهکارها و حل مسئله برای برون­ رفت از مشکلات موجود است. در این راستا به تشکیل هسته مرکزی و اتاق فکر و مجمع خیرین صنعتگران مقتدر در ٣١ استان كشور با حضور و بانك اطلاعاتی صنعتگران بيش از ۱۵ ميليون نفر اعضاء حقوقی و حقیقی جهت رفع مشکلات، معضلات و موانع صنعت، معدن و تجارت و چرخه تولید کشور اقدام شده است.