مصوبه شورای عالی معادن موضوع بررسی مفاد دستورالعمل شماره ۶۰/۴۶۹۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ در شورای عالی معادن (پیرو بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۰)

مصوبه شورای عالی معادن موضوع بررسی مفاد دستورالعمل شماره ۶۰/۴۶۹۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ در شورای عالی معادن (پیرو بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۰) طی نامه شماره ۶۰/۱۲۱۰۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

دریافت متن کامل