ستاد اجرایی صنعتگران ايران با توجه به اهمیت صنعت، معدن و تجارت کشور «مجمع وحدت صنعتگران ايران مقتدر» را تشکیل داده است. که هدف و رسالت آن بررسی وضعیت کنونی صنعت، آسیب شناسی صنعت، ارائه راهکارها و حل مسئله برای برون­ رفت از مشکلات موجود است. در این راستا صنعتگران می توانند معضلات و مشکلات خود را با ما درمیان بگذارند.