مجموعه مقررات ارزی – بخش ششم

بخش ششم: عمليات ارزی شعب و واحدهای بانكهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ويژه اقتصادی و شعب و واحدهای بانكهای ايرانی خارج از كشور