مجموعه مقررات ارزی – بخش پنجم

بخش پنجم: دستور العمل تامین مابه التفاوت ریالی نرخ ارزپرداختهای تعهدات ارزی

دریافت متن کامل