مجمع خیرین صنعتگران مقتدر اکنون با خدمتی جدید به برگزاری اولین دوره ارزیابی و انتخاب مدیران و واحدهای ممتاز و نمونه کشوری را در هر ماه و معرفی برترینها در پورتابل سراسری اقدام نموده است.

ارزیابی سازمان ها مطابق جدول معیارهای ذیل انجام می ­گردد:

ردیف
معیار
سقف امتیاز
۱
نوآوری
۱۰
۲
فرصت کارآفرینی
۱۰
۳
خطرپذیری
۱۰
۴
برنامه کسب و کار
۱۰
۵
سهم بازار
۱۰
۶
اشتغال زایی
۱۰
۷
اهمیت در توسعه‌ی کشور و محل
۱۰
۸
بهره وری
۱۰
۹
صادرات
۱۰
۱۰
مدیریت حامل های انرژی
۱۰
مجموع امتیاز:
۱۰۰

سازمان برتر مهر ماه سال ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، شرکت “مهندسی و توسعه گاز ایران” به عنوان سازمان برتر شهریورماه سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید.