ستاد اجرایی مجمع خيرين صنعتگران ايران مقتدر با توجه به اهمیت صنعت معدن و تجارت و چرخه توليد کشور *مجمع خيرين صنعتگران ايران مقتدر* را تشکیل داده است.

  • بررسی وضعیت کنونی صنعت
  • آسیب شناسی صنعت
  • ارائه راه کارها و حل مسئله پیشنهادی برای برون رفت از مشکلات موجود

 

از اهداف تشکیل هستهٔ مرکزی و اتاق فکر و مجمع خيرين صنعتگران ايران مقتدر در  ٣١ استان كشور با حضور و بانك اطلاعاتی صنعتگران بيش از ١٥ ميليون نفر اعضاء حقوقی و حقيقی در سطح ملی تشكيل شده است.

موضوع فعاليت مجمع خيرين صنعتگران ايران مقتدر حمايت از صنعتگران در راستای رفع مشكلات، موانع و معضلات چرخه توليد كشور عزيزمان می باشد.