جلسه ریاست محترم مرکز تایید صلاحیت ایران با مدیرعامل و تعدادی از هیئت مدیره محترم مجمع خیرین صنعتگران مقتدر در راستای همکاری های فی مابین و رفع معضلات، مشکلات و موانع واحدهای صنعتی کشور