تصویبنامه درخصوص مجاز بودن ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و آقای رضا نقدی درخصوص قرارداد اجاره یک پلاک ثبتی واقع در دروس شمیران به داوری

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص “مجاز بودن ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و آقای رضا نقدی درخصوص قرارداد اجاره یک پلاک ثبتی واقع در دروس شمیران به داوری” طی نامه شماره ۱۱۴۴۶۶ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزيران عضو كميسيون حقوقی و قضایی در جلسه ۲۲/۵/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۳۴۲۲۱/۶۰ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و نهم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعايت جزء (ب) بند (۱) تصويب‏نامه شماره ۱۵۸۸۱۶/ت۳۸۸۵۷هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصويب کردند:

ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و آقای رضا نقدی ناشی از قرارداد اجاره شماره ۸۹/۱۰۰۹ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۹ راجع به پلاک ثبتی شماره (۲۸۲۹) فرعی از (۳۷) اصلی مفروز شده از پلاک (۴۲۰) فرعی از اصلی مزبور واقع در دروس شمیران، بخش (۱۱) تهران، به داوری مجاز است.

محمد مخبـر

معاون اول رييس‌جمهور

دریافت متن کامل