تصویبنامه درخصوص الحاق متنی به عنوان بند (ج) به مصوبه موضوع تسریع در پرداخت مطالبات و هزینه های ناشی از دستمزد کارخانه های آسیابانی آردسازی

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص الحاق متنی به عنوان بند (ج) به مصوبه موضوع تسریع در پرداخت مطالبات و هزینه های ناشی از دستمزد کارخانه های آسیابانی آردسازی طی نامه شماره ۰۲۰/۲۲۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کامل