ماهان باوند سوادکوهی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محسن شاطرزاده یزدی

رئیس هیئت مدیره

حامد اصل روستا​​

نائب رئیس هیئت مدیره

حسین مبارکی

بازرس اول

طاهرخانی

بازرس دوم

ساعد شهسوارارسون​

عضو هیئت مدیره

علیرضا فرجی​​

عضو هیئت مدیره

مصطفی تمتاجی​

عضو هیئت مدیره

محمدجعفر فرد حسینی​​

عضو هیئت مدیره

منصور ارباب فضلی​​

عضو هیئت مدیره

محمدعلی عزیزمحمدی​​

عضو هیئت مدیره

ابراهیم غلامزاده

علی البدل